E sansa mea sa ma integrez

feb. 12, 2021 | Proiecte

Cod SMIS: 144576

Titlu proiect: E sansa mea sa ma integrez

Valoare eligibilă beneficiar: 9,202,272.00 lei

Obiectiv general: „Dezvoltarea structurilor economiei sociale în regiunile Bucureşti Ilfov, Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia ca instrumenteflexibile şi durabile pentru dezvoltarea economică prin crearea unor întreprinderi sociale în vederea integrării şi reintegrării pe piaţa munciia persoanelor supuse riscului de excluziune socială.”

Obiectivele specifice:

OS1- Înfiinţarea, prin intermediul parteneriatelor funcţionale, a unui grup de 8 întreprinderi sociale colaboratoare ce vor oferi noi servicii şinoi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii

OS2- Dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi tehnice a 8 ONG-uri partenere de a identifica şi mobiliza resursele necesare pentruiniţierea de întreprinderi sociale;

OS3- Dezvoltarea de abilităţi profesionale în rândul a 8 manageri de întreprinderi sociale prin participarea la cursuri de formare;

OS4- Îmbunatăţirea şanselor de integrare pe piaţa muncii, pentru persoane din grupurile vulnerabile prin furnizarea unui pachet completde informare cu privire la economia social

OS5- Facilitarea integrării în piaţa muncii prin programe de formare a 160 de persoane din grupuri vulnerabile din regiunile BI, SM si SV

OS6- Diseminarea conceptului de întreprindere socială ca model pentru incluziunea socială pentru alte ONG-uri şi factori de decizie localişi regionali

OS7- Insuşirea de bune practici de către specialiştii implicaţi în dezvoltarea întreprinderilor sociale prin intermediul partenerului ceh cuvastă experienţă în domeniu

 Rezultate;

grup ţintă: 168 de persoane, grup care este format din membrii aparţinând unor familii cu peste 2 copii – 35; familii monoparentale – 20;femei (în situaţii de risc) – 10; persoane care au părăsit timpuriu şcoala – 10; persoane care trăiesc din VMG – 50; persoane cu dizabilităţi– 5; persoane de etnie romă – 25; tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului – 5; manageri aiîntreprinderilor sociale – 8

Activităţi finanţate

A1. Managementul proiectuluiA.

1.1. Organizarea echipei de implementareA.

1.2. Gestiune, Monitorizare, Control şi Evaluare

A.2. Achiziţii necesare derulării proiectului

A.3. Informare şi publicitateA.

3.1. Pregătirea materialelor de informare şi promovareA.

3.2. Elaborarea planului de derulare a conferinţelor

A.3.3. Derularea acţiunilor de informare şi promovare

A.4. Dezvoltarea, editarea şi tipărirea unei publicaţii în domeniul economiei sociale

A.4.1. Elaborarea continutului brosuriiA.

4.2. Editarea si tiparirea brosurilorA.

5. Organizarea de caravane pentru promovarea şi creşterea nivelului de conştientizare privind beneficiile economiei sociale

A.5.1. Elaborarea conţinutului pliantului „Economia socială provocări şi oportunităţi “

A.5.2. Elaborarea conţinutului materialelor pentru caravane (prezentări, discursuri etc)

A.5.3. Editarea şi tipărirea pliantelor

A.5.4. Organizarea caravanelor în cele 3 regiuni vizate

A.6. Înfiinţarea şi dezvoltarea a 8 întreprinderi sociale

A.6.1. Sprijin pentru înfiinţarea întreprinderilor sociale

A.6.2. Sprijin pentru crearea a 40 de locuri de muncă permanente pentru persoanele dezavantajate care vor fi încadrate în întreprinderilesocialeA.

6.3. Asistenţă şi sprijin pentru funcţionarea celor 8 întreprinderi sociale

A.6.4. Activităţi de promovare a întreprinderilor sociale

A.7. Furnizarea de programe de formare pentru grupurile vulnerabile

A.7.1. Selecţia grupului ţintă participant la activităţile de formare

A.7.2. Derularea programului de formare „Dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru grupurile vulnerabile”

A.7.3. Derularea programului de formare „Competenţe în utilizarea calculatorului”

A.7.4. Acordarea de subvenţii

A.8. Furnizarea de programe de formare pentru managerii structurilor de economie social

A.8.1. Organizarea unui curs de formare pentru managerii stucturilor de întreprinderi sociale nou înfiinţate

A.8.2. Derularea programului de formare „Managementul întreprinderilor sociale”

A.9. Bune practici în domeniul economiei sociale

A.9.1. Oragnizarea unei deplasări la partenerul transnaţional în vederea însuşirii bunelor practici în domeniul economiei sociale

A.9.2. Elaborarea unui raport în urma deplasării la partenerul transnational