Ne pregatim pentru viitor- Program de stagiide practica in domeniul silviculturii siexploatarii lemnului din judetul Giurgiu

feb. 12, 2021 | Proiecte

Cod proiect 132188

Titlul proiectului: Ne pregatim pentru viitor- Program de stagiide practica in domeniul silviculturii siexploatarii lemnului din judetul Giurgiu

Operatiune: Creşterea participării la programe deînvăţare la locul de muncă a elevilor şiucenicilor din învăţământul secundar şiterţiar non-universitar, cu accent pesectoarele economice cu potenţialcompetitiv identificate conform SNC şi dindomeniile de specializare inteligentăconform SNCDI

Valoarea totală proiect:3,773,952.00

Obiectivul general al proiectului este promovarea economiei sociale in domeniul educatiei prin infiintarea in cadrul proiectului a 6 structuride economie sociala in 2 regiuni de dezvoltare si crearea a 21 de locuri de munca din care 66,66% (14 de locuri de munca) vor fidestinate persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. Efectul proiectului pe termen lung este cresterea nivelului de educatie la nivellocal si dezvoltarea economiei sociale din Regiunile de Dezvoltare Bucuresti Ilfov si Sud Muntenia prin integrarea sociala a 14 persoane(66,66% din 21 de locuri de munca create) apartinand persoanelor vulnerabile din grupul tinta, locul de munca fiind principalul factor deintegrare sociala. Prin initiativele proiectului se urmareste atat imbunatatirea situatiei grupurilor vulnerabile din regiunile vizate, cat sicrearea unui model sustenabil de eliminare a riscului de excluziune sociala pt acestea. Prin implementarea proiectului previzionam efectepozitive atat la nivelul grupului tinta cat si la nivelul comunitatilor locale si societatii. Crearea a 6 structuri ale economiei sociale -4 SES-uri Centre Educationale Sociale pt Copii si 2 SES uri pentru educatia parintilor ( parenting ) si promovarea acestora ca exemple de bunapractica. Astfel proiectul va genera un efect pozitiv asupra economiei locale si regionale, asigurand integrarea in munca a 14 persoanedin grupurile vulnerabile si crearea premiselor unei economii locale a cunoasterii.

O1. Initierea si dezvoltarea a 6 structuri sociale in domeniul educatiei care vor crea 14 de locuri de munca destinate persoanelor dingrupurile vulnerabile. Programul acestor persoane va fi un program flexibil, iar prin activitatile SES urilor se doreste realizarea unoractivitati educationale inovative cu impact asupra cresterii si dezvoltarii copiilor

O2. Facilitarea accesului pe piata muncii a 100 depersoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizare de servicii informare si de consiliere profesionala si mediere a muncii. Prinrealizarea acestui obiectiv specific proiectul urmareste consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentrugrupurile vulnerabile

O3. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si educationale a 72 de persoane apartinand grupurilor tinta siasistenta pentru a infiinta structuri de economie sociala si a participa in structurile de economie sociala ce se vor infiinta prin proiect. Incadrul proiectului specialistii implicati in economie sociala vor fi incurajati sa dezvolte structuri de economie sociala educationale prinasistarea a 72 de persoane ce vor sa initieze structuri de economie sociala in domeniul educatiei (afterschool-uri). Propundandu-siincluziunea sociala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin crearea de locuri de munca proiectul raspunde obiectivuluigeneral al axei prioritare 6 si anume facilitarea accesului pe piata muncii si promovarea unei societăti inclusive si coezive bazate peîntelegerea si respectarea la nivel general a drepturilor omului. Consideram ca atat cele 6 structuri de economie sociala din domeniuleducatiei cat si cursurile de antreprenoriat în economia socială, cursurile de formare de formatori in educatie si activitatile de promovare aspiritului comunitar contribuie la dezvoltarea economiei sociale, care este obiectivul general al domeniului major de interventie. Proiectulisi propune sa integreze pe piata muncii persoanele din grupurile vulnerabile prin dezvoltarea de activitati generatoare de venitcontribuind la primele doua obiective operationale ale domeniului major de interventie si anume dezvoltarea structurilor economiei socialesi promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economică si crearea de locuri de muncă. In plusprin educatie proiectul creeaza un efect pe termen lung si anume dezvoltarea armonioasa a viitorului societatii , atat prin implicareaparintilor cat si prin sustinerea educatiei copiilor. Putem afirma prin prisma celor sustinute mai sus ca proiectul ofera oportunitateaparticiparii pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile contribuind astfel la obiectivul general al POSDRU care este“dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitătii, prin corelarea educatiei si învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii siasigurarea de oportunităti sporite pentru participarea viitoare pe o piată a muncii modernă,flexibilă si inclusivă a 1.650.000 de persoane”.De asemenea proiectul este un parteneriat intre un furnizor de servicii de ocupare si 4 ONG uri implicate in domeniul educatiei careintentioneaza sa dezvolte un parteneriat functional in economie prin dezvoltarea de activitati generatoare de venit pentru grupurilevulerabile, activitati incurajate de prezenta cerere de propuneri de proiecte.

Rezultate

Elaborarea planului operational trimestrial ( 4 POT), 4 grafice trimestriale de sedinte.

 A.1.2 Monitorizarea activitatilor- 12 scheme tehnicelunare, 12 fise monitorizare Organizarea si desfasurarea sedintelor de lucru , min. 1 sedinta / luna, 12 sedinte lucru.

 A.1.3 Raportarearezultatelor- Raportarea rezultalelor se va realiza odata cu fiecare Cerere de Rambursare ( o data la 2 luni). 1 grafic estimativ derambursare a cheltuielilor, 6 Cereri de rambursare a cheltuielilor, 6 Rapoarte tehnico-financiare ,6 rapoarte ale auditorului.

 A.1.4 Achizitii -Servicii de publicitate prin intermediul mijloacelor de comunicare- presa scrisa 1 contract , Achizitie organizare si desfasurare cursuri deinstruire (antreprenoriat economie sociala si formare de formatori in educatie)-1 contract, Achizitie organizare evenimente -1 contract,Achizitie servicii expert contabil – 1 contract, Achizitie mobilier – 1 contract , Inchiriere birou lucru – 1 contract, Achizitie echipamente IT – 1contract.

A.2 Lansarea proiectului-200 invitatii, 100 participanti, 100 mape personalizate distribuite, 100 pliante distribuite, 100 pixuriinscriptionate distribuite, 100 agende personalizate, Anunt presa scrisa -1, Conferinta de presa lansare- 1, Stand info -1.

 A3.Infiintare sidezvoltare SES-uri. SES-uri infiintate -6 (3 mediul rural – Giurgiu, Ilfov si 3 mediul urban-Bucuresti), persoane angajate – 21 ( din care 14persoane vulnerabile).

 A4. Informare si publicitate

A.4.1 Pregatirea materialelor informative si de publicitate: Agende personalizate 200buc, Pixuri inscriptionate 200 buc, Banner 1 buc, Rollup 2 buc, Stand info 2 buc, Mape personalizate 200 buc Pliante 500 buc, Anunturipresa scrisa 2 anunturi, Conferinte de presa 2 conferinte, Realizare clip video de promovare proiect – 1 clip, Realizare spoturi radio 2clipuri, 1 site web prezentare si promovare proiect

A.5 Identificarea si recrutarea grupului tinta.

A. 5.1 Identificarea grupului tinta-200persoane identificate-200 dosare personale, 200 fise inscriere.   

A.5.2 Selectarea grupului tinta-100 persoane eligibile selectate ( grup tintabazin),din cele 200 identificate, 72 persoane selectate pentru participare la cursuri de formare profesionala (48 persoane cursuri formarede formatori in educatia copiilor si 24 persoane cursuri Antreprenoriat in economie sociala), Din grupul tinta bazin 100 de persoane vorbeneficia de activitatea de consiliere si mediere a muncii, 100 fise de inscriere, 100 FIGT.

 A.5.3 Formarea bazei de date – 1 baza de dategrup tinta.

 A.6 Servicii de informare si consiliere profesionala si mediere a muncii-100 persoane consiliate si mediate.

A6.1 Elaborareametodologiei, a bateriilor de teste si a fiselor individuale, a planurilor de mediere: Metodologie privind desfasurarea activitatii de consiliereprofesionala si de mediere a muncii-1, Baterii de teste-3, Fise individuale-100, Planuri individuale de mediere 100.

A6.2 Consultantaprofesionala individuala si de grup-100 persoane consiliate si 300(100×3) teste completate de participanti, 100 scrisori de intentieelaborate de participanti.

A6.3 Aplicatii practice de cautare a unui loc de munca: 100 de simulari prezentare la un interviu.

 A6.4. Mediereamuncii 100 de planuri de mediere a muncii.

A7. Organizarea si desfasurarea cursuri formare profesionala specialist in economia sociala.

7.1 Desfasurarea cursurilor derularea 1 curs de initiere ”Antreprenoriat in economie sociala” in 2 serii-COR 112032, 120ore (40 h th,80 hpractica), 12 participanti/serie, 24 suporturi de curs, 24 contracte de formare profesionala avizate ANC, 2 cataloage, 1 registru matricolgeneral, 1 Planificari calendaristice a materiei de predare.

A7.2 Examinarea cursantilor-examinari 2, Decizii de numire a comisiei deexaminare-2, persoane examinate-24, persoane certificate -21, certificate eliberate -21, Registru unic de eliberare a certificatelor-1. Toatedocumentele aferente acestei activitati vor fi transmise de catre furnizorul FPC contractat in copii conform cu originalul.

 A8. Organizareasi desfasurarea cursuri de formare de formatori in educatia copiilor.

 8.1 Desfasurarea cursurilor derularea 1 curs de formare formatori ineducatia copiilor in 2 serii -120h(40 h th si 80h practica), 24 participanti/serie, 48 suporturi de curs, 48 contracte de formare profesionalaavizate ANC, 2 cataloage, 1 registru matricol general, 1 Planificari calendaristice a materiei de predare.

 A8.2 Examinarea cursantilor-examinari 2, Decizii de numire a comisiei de examinare-2, persoane examinate-48 persoane certificate -44, certificate eliberate -44,Registru unic de eliberare a certificatelor-1. Toate documentele aferente acestei activitati vor fi transmise de catre furnizorul FPCcontractat in copii conform cu originalul.

 9. Auditul si expertiza contabila.

Raport Audit-6 rapoarte audit, 6 cereri de rambursare verificatede expert contabil, 1 contract prestari servicii de audit, 1 contract prestari servicii de expertiza contabila.

 A10. Diseminarea informatiei sipromovarea rezultatelor.

 A10.1 Pregatirea activitatii de diseminare a informatiei- Ghiduri de diseminare a rezultatelor proiectului-100,Macheta pentru invitatii-1, 1 spot radio, 1 spot video, 1 difuzare a spotului radio, 1 anunt presa

A10.2 Promovarea rezultatelor proiectului.Invitatii-150. Participanti- 100. Ghiduri de diseminare a rezultatelor proiectului distribuite -100. Mape personalizate distribuite-100. Pliantedistribuite-100.Pixuri inscriptionate-100.Agende personalizate-100. . Conferinta inchidere proiect-1. Stand info-1

Activităţi finanţate

1.Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor.

Aceasta activitate este permanenta si se desfasoara pe parcursul celor 12 lunide implementare a proiectului si va include: corelarea cheltuielilor cu activitatile proiectului si urmarirea planificarii detaliate in timp,incadrarea in bugetul previzionat, intalniri cu partenerii pentru analiza derularii activitatilor proiectului, identificarea eventualelor problemeaparute si remedierea acestora, evaluari si raportari tehnice si financiare catre Autoritatea Contractanta.

 1.1 Coordonarea generala.Organizarea managementului proiectului cu membrii echipei de implementare in scopul stabilirii planului de actiune privind activitatile,responsabilitatile, termenele de executie, sedinte de lucru.

 1.2 Monitorizarea activitatilor.Vor fi monitorizate activitatile si cheltuielile peetape prin culegerea informatiilor si compararea rezultatelor obtinute cu cele planificate.

 1.3 Raportarea rezultatelor. Se va face o data la2 luni, odata cu depunerea cererilor de rambursare . 1.4 Achizitii. Se va realiza un plan de achizitii pentru implementarea proiectului si vorfi achizitionate materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, echipamente de calcul. Raspund: Manager proiect SResponsabil financiar S ,Consilier juridic S, Responsabil grup-tinta-P1, Responsabil implementare si monitorizare-P1.

 2. Lansarea proiectului.

 Se va desfasura in prima luna de implementare. Pentru promovarea si lansarea proiectului se va organiza o conferinta cuaproximativ 100 de persoane. In cadrul lansarii sunt invitati reprezentanti ai autoritatii de implementare, reprezentanti ai autoritatii publice,sindicate si alte persoane interesate. In acest scop se tehno-redacteaza, multiplica si distribuie gratuit invitatii, iar pentru participantii laeveniment mape de lucru, agende personalizate, pixuri personalizate, pliante cu informatii despre serviciile din proiect, respectandManualul de Identitate Vizuala. Raspund :Expertul informare si publicitate, Manager de proiect.

 3.Infiintare si dezvoltare SES-uri.

Vor fiinfiintate 6 SES-uri in 2 regiuni de dezvoltare (3 mediul rural si 3 mediul urban) in judetele Giurgiu, Ilfov si in municipiul Bucuresti. Vor fiangajate 21 persoane din care 14 de persoane apartin grupurilor vulnerabile si se va asigura logistica necesara functionarii acestora.Raspund:Managerul de proiect S, Responsabil grup-tinta P1, Consilier juridic-S, Responsabil implementare si monitorizare P1, Expertrecrutare grup-tinta-P1

 4.Informare si publicitate.

Aceasta activitate este transversala si va consta in informarea persoanelor apartinandgrupurilor vulnerabile, a specialistilor in domeniul serviciilor sociale dar si tuturor persoanelor interesate cu privire la activitatile oferitegratuit in cadrul proiectului. 4.1 Pregatirea materialelor informative si de publicitate. Vor fi pregatite materialele necesare informarii sipublicitatii ( elaborare machete spoturi radio si continut clip publicitar) cu respectarea normelor Manualului de Identitate Vizuala.Vor fielaborate chestionarele ce urmeaza a fi aplicate grupului tinta, care vor viza domeniile de interes ale acestora. Raspund: Manager deproiect S, Responsabil financiar S, Expert informare si publicitate P1, Subcontractant site-web de prezentare.

5. Identificarea si recrutareagrupului tinta.

5.1 Identificarea grupului tinta. Va fi identificat grupul tinta prin deplasarea in teritoritoriu a echipei de experti, avand la bazadatele privind situatia grupurilor vulnerabile si a specialistilor in servicii sociale. 5.2 Selectarea grupului tinta . Selectarea grupului tinta seva realiza dupa criteriile :eligibilitate, aptitudini, nivel de educatie, etc necesare participarii la procesul de instruire, in baza principiului deegalitate de sanse pentru grupul tinta – planificarea si realizarea unui proces de selectare – impartirea pe grupe de formare a grupului tintain functie de nivelul de pregatire si experienta, locatie geografica si momentul capabilitatii participarii la cursuri ( concedii maternale,vacante, studii, etc) disponibilitatea de a dobandi cunostinte, care sa le faciliteze accesul pe piata muncii, manifestarea interesului de aparticipa la dezvoltarea economiei sociale. Inscrierea presupune completarea unui chestionar de inscriere ce va viza: datele personale,domenii de interes pentru angajare si nevoi de instruire.

5.3 Formarea bazei de date. Se va realiza o baza de date cu grupul tinta inscris.Raspund: Manager de proiect S, Expert recrutare grup tinta P1, Responsabil grup tinta P1, Responsabil implementare si monitorizare P1.

6. Servicii de informare, consiliere profesionala si mediere a muncii.

 Subactivitati: 6.1 Elaborarea metodologiei, a bateriilor de teste, afiselor individuale a planurilor individuale de mediere. Aceasta subactivitate are caracter organizatoric si va consta in elaborareametodologiei de desfasurare a activitatii, a bateriilor de teste, fiselor individuale si a planurilor individuale de mediere a muncii.In cadrulacestei activitati se va face o baza de date cu angajatorii si se va face legatura intre cererea si oferta de munca

 6.2. Consultantaprofesionala individuala si de grup- se va derula in mai multe etape, pe serii/ grupe participanti.Va consta in prezentarea serviciilor deorientare profesionala, vor fi aplicate teste de evaluare a personalitatii, participantii vor fi instruiti in elaborarea planurilor individuale deinstruire si dezvoltare, pregatirea traseului profesional, in redactarea instrumentelor specifice pentru cautarea unui loc de munca ( CV,Activităţi finanţate4

scrisori de intentii) si vor fi intocmite fise individuale de consiliere.

 6.3 Aplicatii practice de cautare a unui loc de munca.- vor fi facutesimulari de prezentare la un interviu si, implicit, vor fi prezentate tehnicile de cautare a unui loc de munca. Raspund: Expertii consiliereprofesionala si experti de mediere a muncii.

A.6.4. Se va realiza un plan de mediere a muncii pentru cele 100 de persoane consiliate sipentru posturile in care sunt interesati se va lua legatura cu angajatorii pentru interviu in vederea angajarii Raspund experti de mediere amuncii.

 7. Organizarea si desfasurarea cursuri formare profesionala specialist in economia sociala. Subactivitati:

7.1 Desfasurareacursurilor : Derularea a unui curs de initiere ”Antreprenoriat in economie sociala” COR 112032-120h(40 h th si 80h practica), 2 grupe a 12participanti/grupa.

 7.2 Examinarea cursantilor-Finalizarea cursurilor se va face prin sustinerea examenului final si acordarea certificatelorde initiere acreditate MMFPSPV si MEN. Aceasta activitate va fi subcontractata de catre Solicitant.

8. Organizarea si desfasurarea cursuriformare formator in educatia copiilor.

Subactivitati: 8.1 Desfasurarea cursurilor : Derularea a unui curs formator in educatia copiilor-120h(40 h th si 80h practica), 2 grupe a 24 participanti/grupa, adresat GV.

8.2 Examinarea cursantilor-Finalizarea cursurilor se va faceprin sustinerea examenului final si acordarea certificatelor de initiere acreditate MMFPSPV si MEN. Aceasta activitate va fi subcontractatade catre Solicitant.

 9. Auditul si expertiza contabila.

Aceasta activitate va fi subcontractata de catre Solicitant, se va desfasura pe toataperioada de implementare si se vor realiza rapoartele de audit si de expertiza contabila odata cu depunerea Cererilor de rambursare.Răspund: Manager de proiect, subcontractanti, Expert implementare si monitorizare P1.

 10. Diseminarea informatiei si promovarearezultatelor.

 10.1 Pregatirea activitatii de diseminare a informatiei- va fi elaborat si multiplicat un ghid informativ de diseminare caredefineste bunele practici rezultate din derularea proiectului, agendele de lucru, va fi realizat si difuzat un spot radio va fi realizat sipromovat in mediul on-line un spot video.

 10.2 Promovarea rezultatelor proiectului. Promovarea rezultatelor proiectului se va face printr-oconferinta de presa si o conferinta de final. Responsabil: Manager de proiect, Responsabil financiar S, Expert informare si publicitate P1,Expert implementare si monitorizare P1.